Przejdź do treści

Czy wypowiemy wojnę Szwajcarii?

Niewolnik nie chce być wolny. Niewolnik chce zostać nadzorcą niewolników.

Gabriel Laub.

 

Jaką rolę winien odgrywać w polityce ogół obywateli? Dziś nie ulega już raczej dla nikogo wątpliwości – przynajmniej w oficjalnych deklaracjach – że ma prawo w wolnych wyborach wyłaniać swoje „przedstawicielstwo”. Ale – czy jego „suwerenne” prawa wolno ograniczać tylko do „aktu wyborczego”, dokonywanego raz na jakiś czas?

Andreas Urs Sommer, autor wydanej w zeszłym roku w Niemczech książki zatytułowanej „Eine Demokratie für das 21. Jahrhundert” („Demokracja dla XXI wieku”), jest zdania – które wyraża już w podtytule – że „przedstawicielstwo ludu jest przeżytkiem, a przyszłość należy do demokracji bezpośredniej”. Cokolwiek by na ten temat sądzić, samo pytanie, czy tak się właśnie rzeczy mają, zmusza do bardzo poważnego namysłu nad demokracją „jako taką” i „samą w sobie”. Bo to pojęcie i zjawisko bynajmniej nie oczywiste.

Sommer, od 2016 roku profesor filozofii kultury na Uniwersytecie Albrechta i Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim, jest Szwajcarem (urodził się 14 lipca 1972 roku w Zofingen, niewielkim miasteczku w kantonie Aargau).  Wcześniej wykładał w Bazylei, Princeton, Londynie, Greifswaldzie i w École normale supérieure w Paryżu. Nie jest zresztą autorem w Polsce nieznanym: nakładem wydawnictwa Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego ukazał się dwa lata temu jego przekorny esej o „wartościach”, których co prawda „nie ma”, ale których mimo to „potrzebujemy” (Andreas Urs Sommer „Wartości. Dlaczego ich potrzebujemy, chociaż ich nie ma”, przeł. T. Zatorski, Warszawa 2021).

Na poparcie swej tezy o wyższości demokracji bezpośredniej – referendalnej – nad pośrednią – przedstawicielską – Sommer przytacza kilka argumentów, których nie sposób zlekceważyć. Europa i kultura europejska stworzyły człowiekowi niebywałe możliwości rozwoju, za którymi nie nadąża jednak jego praktyczna możliwość wpływania na bieg polityki. Jednostka jest dziś znacznie bardziej dojrzała niż kilkaset lat temu,  a system polityczny powinien ten fakt odzwierciedlać. Nie odzwierciedla go jednak system demokracji parlamentarnej: przedstawicielski „parlament jako odwzorowanie narodu jest fikcją, a parlamentarzysta jako ten, który realizuje zlecenia wyborców, nie wypełnia w żadnym razie ich mandatu tak, jak obrończyni w procesie karnym, niewykonująca żadnych innych zleceń poza forsowaniem w ramach prawa interesów swojego mandanta” (s. 32). Parlamentarzyści są zgodnie z konstytucją przedstawicielami całego narodu nie zaś jedynie ludzi którzy ich wybrali. To zaciemnia i rozluźnia rzeczywisty związek między elektoratem a jego wysłannikami.

Co więcej, idea reprezentacji budzi dziś rozmaite wątpliwości. Zakłada ona bowiem z samej swej istoty przynajmniej częściowe ubezwłasnowolnienie obywateli: „Pedagogiczno-paternalistyczne rozumienie reprezentacji wydaje się dominować jeszcze dzisiaj: deputowani reprezentują naród, ponieważ wiedzą, co dla narodu jest dobre” (s. 51). Kryje się za tym de facto również pradawna nieufność wobec plebsu. Demokracja przedstawicielska nie chroni przy tym przed patologiami w rodzaju narodowego socjalizmu: „Naziści nie doszli do władzy za sprawą tak rzekomo niebezpiecznego referendum, lecz przez wybory parlamentarne, w ramach demonstracyjnie demokratycznego reprezentatywizmu” (s. 54).

Demokracja współczesna winna umożliwiać wolnym i świadomym jednostkom pełną partycypację w sprawowaniu władzy i stanowieniu prawa, także dlatego, że  taka „aktywna partycypacja oznacza przyswajanie sobie świata” (s. 87).  Sprzyjałaby zatem również rozwojowi jednostki, która  stawałaby przed koniecznością ciągłego zadawania sobie pytań, a osobowość nie jest wszak czymś stałym, danym raz na zawsze, wymaga ciągłej pracy i autorefleksji: „Demokracja bezpośrednio-partycypacyjna to szkoła znajdowania własnej spójności, nadzwyczajna praktyka kształtowania samego siebie przez kształtowanie wspólnoty” (s. 120). Nadto partycypacja bezpośrednia zapobiegałaby powstawaniu sztywnych ideologii –  każda szczegółowa decyzja wymagałaby nowego namysłu, stawiała przed wciąż nowymi problemami, rozluźniała spetryfikowane ideologicznie grupy, ponieważ ludzie z natury rzeczy mogą należeć do bardzo różnych społeczności i różnych grup interesów, zmieniając tę przynależność zależnie od przedmiotu debaty.  Rozmiękczyłoby to także sztywny system partyjny, zmuszając stronnictwa polityczne  do ciągłego szukania nowych większości dla konkretnych decyzji: zarządzanie krajem uległoby odideologizowaniu i stałoby się bardziej merytoryczne.

Współczesna polityka stała się w odróżnieniu od dawnej, uprawianej jako tajna gra gabinetowa, swoistym show. Jest odpowiedzią na „upowszechniający się w XX wieku głód przeżyć”, bywa wręcz inscenizowana jako „wielki spektakl” oferujący właśnie wciąż nowe wrażenia.  W wieku XXI należałoby już ten spektakl zakończyć: „Nie powinniśmy pozwolić na to, by politykę odgrywali jedynie inni. Polityka nie powinna być eventem z nami jako jej widzami. Na tę „iwentyzację” polityczności należy odpowiedzieć środkami bezpośrednio-partycypacyjnymi. Polityka winna stać się naszym własnym, wewnętrznym  przeżyciem – a to w ten sposób, że będziemy robić ją sami” (s. 121 n.).

Właściwie trudno by było sprzeciwić się otwarcie i wprost któremukolwiek z tych argumentów. Równie trudno jednak nie zauważyć, że wszystkie poruszają się na bardzo wysokim poziomie ogólności. Tymczasem diabeł, jak zawsze, uwił sobie przytulne gniazdko w szczegółach, o które nie sposób nie zapytać, gdy próbuje się te ogólne postulaty w jakikolwiek sposób ukonkretnić. Kto miałby – na przykład – takie referenda technicznie organizować? Ci, którzy byliby do tego uprawnieni, zyskiwaliby w praktyce kolosalną władzę. Ale z czyjego nadania? Kto miałby prawo formułowania pytań? „Czy jesteś za zabijaniem dzieci nienarodzonych do dwunastego tygodnia życia na każde żądanie kobiety?” albo: „Czy jesteś za prawem kobiety do decydowania o swoim ciele, a więc  i o przerwaniu ciąży przed upływem jej dwunastego tygodnia?” Przedmiot rozstrzygnięcia niby ten sam, ale… Oczywiste jest przy tym, że pytania referendalne mogłyby dotyczyć jedynie kwestii zasadniczych, na które da się odpowiedzieć prostym „tak” lub „nie”. Tymczasem istotne są zazwyczaj szczegółowe rozwiązania legislacyjne, a potem przepisy wykonawcze. Trudno sobie wyobrazić, by przedmiotem referendum była cała ustawa ze wszystkimi szczegółowymi postanowieniami, formułowanymi trudnym językiem prawniczym. Kto miałby, skoro już nie byłoby parlamentów, te ustawy układać? Jacyś specjaliści? Ale według jakiego klucza ich wyłonić? Nietrudno też przewidzieć, że obywateli (obywatelki zresztą też) najprawdopodobniej bardzo szybko znudziłaby ta sprawowana przez nich suwerenna władza, wiążąca się z koniecznością analizowania trudnych nawet dla fachowców kwestii prawnych i technicznych (w wypadku np. decyzji o zastosowaniu takiej lub innej technologii w siłowniach nuklearnych), a potem biegania kilka razy w miesiącu do lokali referendalnych – pomińmy tu koszty takich częstych głosowań powszechnych, choć zapewne byłyby to koszty niebagatelne. Znamienne, że nawet w Szwajcarii, nawykłej wszak do głosowań ludowych, frekwencja w referendach waha się między 40 a 50 procent (s. 192).

Jakimś wyjściem byłoby wprowadzenie „demokracji  elektronicznej” (s. 195), która umożliwiłaby głosowania zdalne, bezpośrednio z domu. Z radością powitaliby takie novum Władimir Władimirowicz oraz jego wierny kucharz, twórca niezliczonych „farm trolli”. Wybory klasyczne, przy urnach, sfałszować nie tak łatwo, elektroniczne – kto wie? Poza tym strona przegrana zawsze mogłaby twierdzić, że wyniki zostały zmanipulowane i trudno byłoby wykazać, że tak nie jest. Tu i ówdzie na wyniki głosowania miałby wpływ zapewne  lęki uczestników referendum przed możliwością odkrycia, którą z odpowiedzi poparli.

Swój obszerny wywód Sommer kończy nieco idylliczną wizją przyszłej demokracji bezpośredniej, usytuowaną w roku 2072. Wcześniej w roku 2038 w Niemczech wprowadzone zostaje prawo do referendum oraz do obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, wymagającej 500 000 podpisów. Zarówno zbiórki podpisów jak i samo głosowanie przeprowadzane są elektronicznie, choć od roku 2055, zwłaszcza wśród młodzieży, pojawia się moda na osobiste odwiedzanie lokali wyborczych – „polityczne zastosowanie urządzeń elektronicznych tolerowane jest jeszcze jako typowe zachowanie pokolenia ich dziadków” (s. 226). Pierwszą taką skutecznie przeforsowaną inicjatywą obywatelską jest (uwaga, uwaga!) ustawa o „upaństwowieniu najważniejszych elektronicznych platform kształtowania opinii publicznej i podejmowania decyzji” (s. 226), a to pomysł, który akurat w Polsce, gdzie dopiero co z trudem obroniono, przed zakusami autorytarnego państwa, jedyną wolną jeszcze telewizję, musi wywoływać mieszane uczucia.

Czy ta wizja będzie zresztą dotyczyć i nas, nie jest takie oczywiste: W Unii Europejskiej pozostanie bowiem wówczas jeszcze tylko siedemnaście państw, które jednak większością 71,44% głosów przyjmą wspólną konstytucję,  to zaś sprawi (choć nie wiadomo dlaczego), że przed bramą Unii ustawi się kolejka krajów chętnych do wstąpienia bądź powrotu do niej.

Ale i ta idylla nie jest wolna od kontrowersji. Niektóre z proponowanych rozwiązań legislacyjnych wywołują dramatyczne dyskusje,  jak choćby koncepcja wprowadzenia loterii spadkowej, zgodnie z którą to nie potomkowie dziedziczyliby automatycznie po rodzicach, lecz decydowałby o tym los – ten jednak projekt szczęśliwie przepada w referendum. Przyjęta w głosowaniu ludowym zostaje natomiast inicjatywa ponownego wprowadzenia kary śmierci, ale ostatecznie Federalny Trybunał Konstytucyjny unieważnia referendum jako sprzeczne z prawem międzynarodowym – okazuje się, że nad vox populi trzeba jednak sprawować jakiś nadzór, bo nie zawsze zdaje się on być vox Dei, a  kto ma przed oczami działania Trybunału Pani Przyłębskiej, może sobie bez trudu wyobrazić, jak bardzo iluzoryczne mogłyby stać się głosowania ludowe w sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny przechwycony by został przez jakieś jedno środowisko polityczne.

Sommerowska utopia referendalna sprawia zatem wrażenie projektu nie wolnego od pewnej naiwności, na szczęście doprawiona jest sporą szczyptą ironii. Ta naiwność to jednak pozór, autor doskonale zdaje sobie sprawę z największego niebezpieczeństwa, jakie grozi jego śmiałej wizji: „Apologia takiej formy demokracji, wyłożona w niniejszej książce, karmi się pewnymi fikcjami determinującymi działania. Na przykład fikcją istnienia obywatelek i obywateli samodzielnych mentalnie, odpowiedzialnych za samych siebie i wolnych. Jeśli natomiast osobników naszego gatunku nie uznaje się za zdolnych do samodzielności i zdolnych do wolności, to trudno się będzie zaprzyjaźnić z ideą demokracji bezpośrednio partycypacyjnej” (s. 210). I właśnie zachęta do pogłębionej refleksji nad obywatelem, „najważniejszą instytucją demokracji”, jak go nazywał prezydent Obama,  oraz nad jego zdolnością do budowania wolnościowych systemów politycznych, jest chyba jednym z cenniejszych składników książki Sommera.

Rodzi ona bowiem nieuniknione, choć niepokojące pytanie, czy demokracja taka, jaka narodziła się we współczesnej Europie Zachodniej i USA, to pewien etap ewolucji homo sapiens następujący w sposób konieczny zgodnie z wewnętrzną logiką tejże, czy też raczej jakaś jej ślepa uliczka, pomyłka, która właśnie jest „naprawiana” – w Chinach, Rosji, w Białorusi, Iranie, na Węgrzech i w Polsce. Czy wiara w istnienie świadomych i odpowiedzialnych obywateli to tylko użyteczna „fikcja” czy jednak coś więcej. Czy oświeceniowy optymizm etyczny, odkrywający człowieka jako kogoś, kto jest zdolny do doskonalenia otaczającego go świata oraz samego siebie, sformułował diagnozy słuszne czy całkowicie błędne? Nie jest przypadkiem, że powstanie demokracji liberalnej zbiegło się z erozją chrześcijaństwa skłonnego postrzegać człowieka raczej jako istotę z natury swej, w następstwie „grzechu pierworodnego”, skażoną złem, a zatem wymagającą nieustannego nadzoru, istotę, której nie wolno dawać prawa decydowania o sobie samej, a cóż dopiero o sprawach ogółu – jej właściwym miejscem jest zatem miejsce owcy w stadzie rządzonym przez mądrzejszych od niej „pasterzy”, czy to duchownych, czy świeckich. To dlatego przeciwnicy liberalnej demokracji, jak choćby Carl Schmitt, tak chętnie odwoływali się do myśli Augustyna z Hippony. Trudno się oprzeć wrażeniu, że współczesna ludzkość znów stanęła przed koniecznością opowiedzenia się za jedną lub drugą z tych wizji: w Polsce, na Węgrzech, nawet w USA ważą się losy demokracji i praw człowieka, ba, nawet w społeczeństwach z pozoru tak dojrzałych jak niemieckie czy francuskie nie brak przecież ludzi zafascynowanych Putinem i ustrojem przezeń stworzonym, osadzonym mocno w religijności chrześcijańskiej i w chrześcijańskich „wartościach”, na które rosyjski dyktator powołuje się nader chętnie.

Wszystko sprowadza się w istocie do pytania, czy człowiek jest, jak to formułuje Sommer, „zdolny do wolności” i tej wolności pragnie. Starotestamentowa opowieść o niewolniku, który wcale nie chce być wyzwolony, zawarta w Pwt 15, nie straciła wiele na aktualności: są i chyba zawsze będą ludzie niemający żadnego pomysłu na wolność, którą mogliby uzyskać, ale zarazem nienawidzący tych wszystkich, którzy takiej wolności pragną i umieliby z niej korzystać.  Ta opowieść wymaga jednak modyfikacji: dziś nikt nie przybija takich niewolników za ucho szydłem do drzwi ich panów, przeciwnie: przekonuje się ich, że to oni są solą ziemi, najlepszym „sortem” narodu. A i oni sami wcale nie marzą o tym, by przykuto ich do taczek, lecz mają raczej nadzieję, że ich pan rzuci im jakiś okruch posiadanej przez siebie władzy, choćby symbolicznie, w postaci przekonania o wyższości nad krnąbrnym sąsiadem. Nie sposób zresztą wykluczyć, że sama natura ludzka skłonna jest dawać pierwszeństwo – jak dzieje się to u większości naczelnych – rządom autorytarnym, skupionym w rękach jakiegoś dominującego samca alfa. „Być może przeznaczeniem ludzkości jest niekończąca się nędza – prorokował Heinrich Heine – a narody skazane są na to, by po wiek wieków deptali je despoci, ich zausznicy wyzyskiwali, a lokaje z nich drwili”.

Choć Sommer zdaje sobie sprawę, że istnienie „obywatelek i obywateli samodzielnych mentalnie, odpowiedzialnych za samych siebie i wolnych” może być jedynie pobożnym życzeniem, to przecież cichym bohaterem jego książki, obecnym właściwie na każdej jej stronicy, jest  właśnie  taki obywatel, zdolny do bycia podmiotem, nie tylko przedmiotem decyzji politycznych, ceniący sobie swobodę osobistą i domagający się rzeczywistej partycypacji w rządach.  W kraju, w którym połowa wyborców gotowa jest głosować na partie jawnie wrogie demokracji liberalnej, ta optymistyczna, na wskroś oświeceniowa  wizja człowieka wydaje się słabo uzasadniona. Sommera tłumaczy jednak jego szwajcarskie pochodzenie czy też, jak on sam woli pisać, „szwajcarskie zaplecze migracyjne” (s. 42). Bo też akurat Szwajcaria ów dylemat wolności i poddaństwa rozstrzygnęła zdecydowanie na korzyść tej pierwszej. I to już dość dawno temu. Gdy w 1836 roku niemiecki pisarz Georg Büchner, który wcześniej, kolportując światoburcze odezwy, bezskutecznie usiłował skłonić społeczeństwo niemieckie do jakiejś aktywności rewolucyjnej i wolnościowej, rozczarowany jego biernością i ociężałością, osiada w Zurychu, szybko odzyskuje wiarę w „lud”, który znów ma się  stać sprawcą „odrodzenia ducha ludzkiego”. Pod koniec listopada dzieli się z rodziną pierwszymi wrażeniami ze Szwajcarii: uderzający jest tu – pisze – widoczny na każdym kroku powszechny dobrobyt, „przyjazne wsie z pięknymi  domami”, niewielu zaś spotyka się „żołnierzy, ludzi czyhających na jakieś stanowisko i rozleniwionych sług państwa”, za to wszędzie  „zdrowy, mocny lud”. Ale: „Szwajcaria jest republiką”. I to od pokoleń. Kto wie zatem, czy nie miał racji cytowany przez Sommera (s. 217) Friedrich Dürrenmatt: „Świat albo zginie, albo się zeszwajcaryzuje”.

W latach 80. ubiegłego wieku, na samym dnie kryzysu gospodarczego i u szczytu szalejącej  hiperinflacji popularny był w Polsce dowcip o tym, jak z owej nędzy wyjść: „To bardzo proste. Trzeba wypowiedzieć wojnę USA, szybko ją przegrać, a potem niech się Amerykanie martwią, jak nas z tej bryndzy wyciągnąć”. Może to byłby jakiś pomysł na uzdrowienie europejskiej demokracji: wypowiedzieć wojnę Szwajcarii? Przegranie takiej wojny nie powinno być trudne, bo wszak każdy Szwajcar trzyma w domu automatyczny karabin szturmowy, a cały kraj, na podobieństwo nomen omen szwajcarskiego sera, podziurawiony jest schronami i bunkrami. A potem niech to Helweci się głowią, jak nas zeszwajcaryzować. Tylko… Czy będzie im się chciało okupować całą UE?  I zaganiać do udziału w referendach mieszkańców Podkarpacia? Co będzie, jeśli w głosowaniu ludowym zdecydują, że lepiej dać sobie z tym spokój?

Wygląda na to, że szwajcaryzować musimy się sami.

 

Andreas Urs Sommer „Eine Demokratie für das 21. Jahrhundert. Warum die Volksvertretung überholt ist und die Zukunft der direkten Demokratie gehört”, Verlag Herder 2022.

Tadeusz Zatorski

Tadeusz Zatorski

Tadeusz Zatorski – germanista, tłumacz, publicysta. Autor bloga „Brulion bez linii” – www.brulionbezlinii.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The shortcode is missing a valid Donation Form ID attribute.

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.