Sieć

Europa to więcej niż polityka. Europa to społeczeństwo obywatelskie. Nasza wspólnota opiera się na zaangażowaniu silnego społeczeństwa obywatelskiego, które poprzez struktury instytucji pozytywnie wpływa na kształt Europy. W tym miejscu przedstawiają się instytucje, stowarzyszenia, związki i towarzystwa ze sfery polityki, kultury i nauki, działające w kontekście europejskim.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera relacje między Polakami i Niemcami. Przez ponad 20 lat istnienia FWPN dofinansowała prawie 15 tysięcy wspólnych projektów i współtworzyła tym samym podstawy zasad porozumienia polsko-niemieckiego.

Logo Magazin Dialog Polsko-Niemiecko

Magazyn Polsko-Niemiecki DIALOG to dwujęzyczny periodyk, który już od 25 lat zajmuje się tematyką stosunków pomiędzy Polską a Niemcami, definiując się jako „polsko-niemiecka agora w środku Europy

„Przegląd Polityczny” jest jednym z najbardziej zasłużonych czasopism dla kultury i polityki polskiej po 1989 roku. Według jednych jest jak „laboratorium idei”, gdzie konfrontuje się różne style myślenia; dla innych.

Niemiecki Instytut Spraw Polskich to centrum badań nad polską historią, polityką, kulturą i społeczeństwem oraz stosunkami polsko-niemieckimi.

Polen.pl - Hintergründe und Wissenswertes über Polen

Na stronie Polen.pl znajdziecie Państwo wiadomości i informacje z Polski w języku niemieckim. Redakcja to grupa pasjonatów Polski. Celem jest wzbudzenie i pogłębienie zainteresowania czytelników Polską.

Projekt „perspektywa – od pogranicza do spotkania“ realizowany przez Stowarzyszenie RAA Meklemburgia-Pomorze Przednie motywuje do działania i wspiera inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego między rzekami Randow a Odrą.

Studia-o-Polsce. Interdyscyplinarnie (Pol-Int) to internetowa platforma wymiany informacji naukowych i międzynarodowej komunikacji w dziedzinie badań nad Polską. Pol-Int udostępnia informacje z zakresu studiów o Polsce na zasadzie otwartego dostępu w szerokim środowisku badawczym oraz wspiera transgraniczną współpracę naukową

Dom Norymberski w Krakowie jest jednostką administracyjną miasta Norymbergi. Został założony – podobnie jak Dom Krakowski w Norymberdze – w 1996 roku i jest organizatorem imprez prezentujących krakowskiej publiczności kulturę norymberską i niemiecką, a także miejscem spotkań oraz wymiany i współpracy artystycznej pomiędzy polskimi i niemieckimi twórcami.

Polska Fundacja im. Roberta Schumana od 1991 r. motywuje Europejczyków do aktywności obywatelskiej oraz promuje integrację europejską i wartości, na jakich się ona opiera. Fundacja jest organizatorem corocznej Parady Schumana.

Celem Warszawskiego Biura ECFR jest stymulowanie polskiej debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej i jej polityki zagranicznej oraz włączanie do dyskusji europejskiej polskich środowisk politycznych i eksperckich.

Goethe Institut

Goethe-Institut e.V. jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec działającym na całym świecie. Promujemy znajomość języka niemieckiego zagranicą i wspieramy międzynarodową współpracę kulturalną. Upowszechniamy całościowy wizerunek Niemiec, informując o ich życiu kulturalnym, społecznym i politycznym./p>

Logo Kryzowa - Kreisau

Fundacja „Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego jest politycznie niezależną instytucją pożytku publicznego. Siedzibą Fundacji jest kompleks pałacowy w Krzyżowej na Dolnym Śląsku. Fundacja realizuje projekty na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy między narodami – projekty historyczne, obywatelskie, ekologiczne.

Chcemy wybierać najważniejsze tematy europejskie i skutecznie wprowadzać je do debaty publicznej. Chcemy zajmować się takimi dziedzinami życia, w których Unia przynosi konkretne korzyści obywatelom. Wierzymy w projekt europejski i w korzyści, które przynosi Polsce i Polakom

Instytut Studiów Strategicznych jest specjalistyczną placówką badawczą, podejmującą najważniejsze problemy polski i współczesnego świata. Obszarem działalności Instytutu są m.in. stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem integracji Polski z Unią Europejską, stosunków transatlantyckich oraz relacje Polsko-Żydowskie, w tym los Polaków zamordowanych lub w jakikolwiek inny sposób represjonowanych za pomaganie Żydom.

Fundacja Konrada Adenauera jest niemiecką fundacją polityczną. Jej głównym celem jest edukacja polityczna na rzecz pokoju, wolności i sprawiedliwości. Szczególne znaczenie ma wspieranie jedności europejskiej i zacieśnianie stosunków transatlantyckich.

Institut Spraw Publicznych

ISP jest jednym z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym. ISP powstał w 1995 roku. Poprzez prowadzenie badań, ekspertyz i rekomendacji dotyczących podstawowych kwestii życia publicznego Instytut służy obywatelowi, społeczeństwu i państwu.

DHI-Logo

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie (NIH) utworzony w 1993 roku jest jednym z sześciu Niemieckich Instytutów Historycznych za granicą.Zadaniem Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie jest prowadzenie badań naukowych nad historią Polski i stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim i międzynarodowym.

PNWM-Logo

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje, inicjuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o kontakt: redaktion@forumdialog.eu