Przejdź do treści
Niemcy dzisiaj
Data/Czas: 27/11/2018 - 28/11/2018 | 11:00-14:00
Lokalizacja: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego | Mostowa 27a | Poznań

Instytut Zachodni zaprasza na dwudniową, międzynarodową konferencję NIEMCY DZISIAJ. Konferencja będzie składała się z pięciu paneli, podczas których polscy i niemieccy eksperci będą dyskutowali na następujące, ważne dla dzisiejszych Niemiec tematy: Krajobraz polityczny w Niemczech; Niemcy wobec kształtu Unii Europejskiej: status quo czy zmiany?; Globalne zaangażowanie Niemiec i Polski; Rewolta 1968 i jej skutki – z perspektywy współczesnej; Przemiany pamięci historycznej na pograniczu polsko-niemieckim.

Konferencja odbędzie się w Instytucie Zachodnim w Poznaniu przy ul Mostowej 27a.

 

I Krajobraz polityczny w Niemczech
Wybory do Bundestagu (2017) ukazały przeobrażenia w niemieckim systemie partyjnym. Pozycja partii ogólnospołecznych (Volksparteien) – CDU/CSU i SPD osłabła. Zwiększa się znaczenie partii średnich, będących w l. 2014-2017 w opozycji (FDP, AfD, Die Linke, Sojusz 90/Zieloni). Ponad 20% głosów padło na partie krytyczne wobec istniejącego systemu (Die Linke i AfD). Pierwszym następstwem zmian były olbrzymie problemy z powołaniem rządu dysponującego poparciem większości parlamentarnej. Czy pogłębiająca się fragmentacja i polaryzacja niemieckiego systemu partyjnego jest zjawiskiem trwałym? Czy można mówić o kresie dominacji Volksparteien na niemieckiej scenie politycznej? Jaka przyszłość czeka CDU/CSU i SPD? Czy model Volksparteien skupiających w sobie różne grupy społeczne już się w Niemczech wyczerpał? W jakim kierunku będzie ewoluować Alternative für Deutschland i jak będzie oddziaływać na rozwój systemu partyjnego?

 

II Niemcy wobec kształtu Unii Europejskiej: status quo czy zmiany?
Państwa Unii Europejskiej stoją przed poważnym wyzwaniem dotyczącym tego, w jakim kierunku powinny iść zmiany instytucjonalne projektu europejskiego. Reformy strefy euro warunkują rozwijanie tego projektu, lecz zarazem niosą ze sobą ryzyko realizacji scenariusza Europy dwóch prędkości. Dla części państw Europy Środkowo-Wschodniej oznaczałoby to oddalenie od rdzenia wspólnoty. Problem ten rozpatrywany jest ze szczególną wnikliwością w Niemczech, odgrywających rolę lidera i motoru procesu integracyjnego w Europie. Jakie propozycje padają po stronie niemieckiej i jakie są opinie przedstawicieli władz i specjalistów odnoszące się do innych niż niemieckie koncepcji reform UE/strefy euro? Czy kwestie dotyczące przyszłości UE/strefy euro zostaną rozstrzygnięte zgodnie z preferencjami Berlina i Paryża? Jaka rola – z punktu widzenia Niemiec – przypadnie państwom Europy Środkowo-Wschodniej/Grupie Wyszehradzkiej w procesie przekształceń UE?

 

III Globalne zaangażowanie Niemiec i Polski
Niemcy są aktywnym kreatorem polityk globalnych, dotyczących m.in. regulacji konfliktów zbrojnych, rozwiązywania problemów migracyjnych i uchodźczych, pomocy humanitarnej, realizacji Milenijnych Celów Rozwoju czy ochrony klimatu i wykorzystania energii. W 2019 r. Niemcy zostaną niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ i wspólnie m.in. z Polską, niestałym członkiem RB od 1.01.2018 r., będą współdecydowały o procesach pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Jak Polska i Niemcy patrzą na kwestie globalne? Czy obaj partnerzy będą współpracowali w tworzeniu stabilnego środowiska międzynarodowego? Jakie są podobieństwa i różnice stanowisk odnośnie do kwestii rozwiązywania konfliktów zbrojnych i stabilizowania obszarów konfliktogennych? Czy prawdopodobne jest przyjęcie przez Niemcy i Polskę wspólnego stanowiska dotyczącego regulowania migracji do Europy? Czy Polska i Niemcy prowadzą porównywalne polityki rozwojowe i działania humanitarne?

 

IV Rewolta 1968 i jej skutki – z perspektywy współczesnej
Wydarzenia ’68 wpłynęły na życie polityczne, społeczne i kulturalne nie tylko ówczesnej Republiki Federalnej, ale też na losy późniejszych pokoleń. Jakie znaczenie mają one dla współczesnych Niemiec? Czy w 50. rocznicę rewolta studencka nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej? W centrum rozważań panelistów znajdzie się przede wszystkim kwestia spuścizny ’68 roku, a ich zadaniem będzie ocena znaczenia wydarzeń ’68 dla współczesnych Niemiec. Ważne dla podtrzymania pamięci o tamtym okresie jest ustalenie, który z ówczesnych postulatów studentów można uznać za szczególnie istotny z dzisiejszej perspektywy? Jaki był ich rezonans w b. NRD? Jak dalece wydarzenia i przeżycia generacji ’68 stały się tematem (tworzywem) dla literatury i sztuki? Jak postrzegani są aktorzy ruchu studenckiego obecnie? Jak młoda generacja ocenia rewoltę 1968 i jej skutki?

 

V Przemiany pamięci historycznej na pograniczu polsko-niemieckim
Pogranicze polsko-niemieckie stanowi szczególną przestrzeń dla funkcjonowania pamięci historycznej. Jest to obszar oddziaływania na siebie dwóch tradycji historycznych, w dodatku podlegających zmianom na przestrzeni czasu. Przemiany dokonują się wprawdzie w zróżnicowanym stopniu po obu stronach granicy, lecz czy nie można jednak mówić o transformacji pamięci historycznej na pograniczu polsko-niemieckim, skoro mamy do czynienia z coraz widoczniejszym uwrażliwieniem na punkt widzenia drugiego partnera? Na przykład po stronie niemieckiej jedna z instytucji kulturalnych chce zaprezentować perspektywę polskich osadników Ziem Zachodnich, inne natomiast posługują się nowatorskimi formami materiałów dydaktycznych (polsko-niemiecki podręcznik do historii, nowy przedmiot stosunki polsko-niemieckie dla uczniów pogranicza itp.).

 

Pełen program

Źródło:  Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.