Przejdź do treści
Bariery przemian społecznych i modernizacji Polski w latach 1970-1989
Data/Czas: 06/12/2018 - 07/12/2018 | 00:00-00:00
Lokalizacja: Uniwersytet Zielonogórski | Licealna 9 | Zielona Góra

Instytuty Historii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Zielonej Górze zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej pt.: Bariery przemian społecznych i modernizacji Polski w latach 1970-1989, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim. Termin zgłoszeń został przedłużony do 30 września 2018 r. Otrzymane w ramach Konferencji artykuły, po uzyskaniu pozytywnej oceny ze strony zespołu recenzentów, zostaną opublikowane w czasopiśmie punktowanym MNiSW “Rocznik Lubuski” – 11 pkt. Głównym celem konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o najważniejsze bariery przemian społecznych zachodzących w dwóch ostatnich dekadach Polski Ludowej. Ponadto chcemy dokonać wymiany doświadczeń oraz zaprezentować najnowsze wyniki badań z zakresu historii społecznej Polski Ludowej oraz spopularyzować wiedzę z obszaru historii społecznej.

 

Organizatorzy mają nadzieję na integrację środowiska historyków i socjologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zajmujących się tematyką społeczną dotyczącą PRL. Konferencja ma zaowocować powstaniem recenzowanej pracy zbiorowej złożonej z referatów zaprezentowanych podczas obrad. Jednocześnie zapowiadamy, że zamierzamy kontynuować organizację konferencji naukowych dotyczących przemian społecznych w Polsce po drugiej wojnie światowej, w różnych obszarach życia społecznego. W przypadku powodzenia niniejszej konferencji za rok zorganizujemy kolejną, poświęconą wybranym czynnikom przemian społecznych w Polsce w latach 19451989.

 

Podczas konferencji na temat barier w przemianach społecznych w Polsce w latach 1970-1989 chcemy skupić się zwłaszcza na następujących zagadnieniach:

1. Przemiany będące pokłosiem zmian politycznych i terytorialnych po II wojnie światowej i oddania Polski w strefę pełnej zależności od ZSRS. Ograniczenia, transmisji demokratycznych i postępowych idei oraz trendów z obszaru kultury oraz ograniczenia kontaktów z Polonią.

2. Dekada lat siedemdziesiątych XX wieku – okres ograniczonego, kontrolowanego „otwarcia na Zachód”. Oczekiwania i nadzieje społeczne związane z wprowadzanymi zmianami. Możliwości i ograniczenia recepcji zachodnich wzorów w sferze gospodarczej. Zróżnicowanie regionalne i społeczne w zakresie recepcji nowych wzorów.

3. Jak reforma administracyjna kraju z lat siedemdziesiątych XX wieku wpłynęła na funkcjonowanie państwa na różnych poziomach? Czy poprawiła, czy też ograniczyła szeroko rozumiane relacje pomiędzy władzą a społeczeństwem i wpłynęła bądź nie na sposób funkcjonowania i komunikowania się różnych grup społecznych i zawodowych?

4. Jakie czynniki najbardziej ograniczały i opóźniały przemiany społeczne i polityczne w Polsce w dekadzie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku (m.in. ustrojowe, prawne, ekonomiczne, mentalnościowe, kulturowe itp.).

5. W jaki sposób procesy modernizacji Polski oraz zachodzące przemiany wpływały na kształtowanie się społeczności lokalnych. Jakie czynniki możemy w nich uznać za stymulujące, a jakie za hamujące proces modernizacji?

6. Pierwsza „Solidarność” i nadzieje Polaków na głębsze i trwałe zmiany w Polsce. Zróżnicowanie postaw wobec wolnościowego zrywu w kraju. W jakim stopniu i zakresie okres tzw. „karnawału Solidarności” zmienił postawy, zachowania i oczekiwania społeczne (zróżnicowanie: miasto, wieś, region).

7. Stan wojenny i jego społeczne następstwa. Zależy nam zwłaszcza na materiałach dotyczących konkretnych miejsc: szkoły, uczelni, zakładu pracy, wsi, miasteczka.

 

 

Warunki wygłaszania referatów:

Obrady prowadzone będą w formie sesji plenarnych. W zależności od liczby uczestników obrady mogą być prowadzone w równoległych panelach. Czas wystąpień będzie limitowany (20-25 minut).

Terminarz:

30.09.2018 r. – zgłoszenie udziału w konferencji wraz z podaniem tematu i streszczenia referatu (karta zgłoszenia)

2.10.2018 r.- informacja o wstępnej kwalifikacji referatów 15.10.2018 r. wniesienie opłaty konferencyjnej

1.12.2018 r. – przesłanie przez organizatora programu konferencji

6-7.12. 2018 r.- obrady plenarne

28.02.2019 r. przesłanie pełnego tekstu referatu do druku (doc. oraz pdf)

 

 

Koszt udziału w konferencji:

Konferencja jest przedsięwzięciem niekomercyjnym. Opłaty konferencyjne przeznaczone będą wyłącznie na pokrycie kosztów organizacyjnych, w tym na wydanie monografii. Obsługa finansowa konferencji realizowana będzie przez Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Zielonej Górze.

Zgłoszeniem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy blazej.grysztar@wp.pl oraz dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości:

– 300 zł (doktoranci 150 zł)

Koszt konferencji obejmuje:

– wydruk materiałów konferencyjnych,

– wyżywienie,

– zredagowanie i dostarczenie publikacji z konferencji,

– certyfikat uczestnictwa.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto zielonogórskiego oddziału PTH (z wyłączeniem organizatorów):

89 2030 0045 1110 0000 0397 7540

W tytule przelewu należy podać:

Konferencja naukowa – Bariery przemian społecznych

Nazwisko, imię, instytucja

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący Prof. Radosław Domke (IH UZ)

 

 

Członkowie:

Prof. Czesław Osękowski (IH UZ)

Prof. Mirosław Chałubiński (IS UZ)

Prof. Robert Skobelski (IH UZ)

Prof. Mariusz Kwiatkowski (IS UZ)

Prof. Marceli Tureczek (IH UZ)

Prof. Lech Szczegóła (IS UZ)

Dr Dorota Bazuń (IS UZ)

Sekretarz: mgr Błażej Grysztar (IH UZ) e:mail: blazej.grysztar@wp.pl

 

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Instytut Historii UZ Al. Wojska Polskiego 69 65-762 Zielona Góra

Kontakt: blazej.grysztar@wp.pl

 

Źródło: Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.