Przejdź do treści

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie a polityka bezpieczeństwa

W toczącej się w zachodniej Europie debacie wokół pomocy dla Ukrainy uczuciom solidarności z Ukraińcami przeciwstawiana bywa często obawa o bezpieczeństwo Zachodu. Ten powierzchowny dualizm ignoruje zasadniczy interes narodowy, jakim dla państw członkowskich Unii Europejskiej i NATO jest całkowite wycofanie się Rosji z Ukrainy.

Zachodnie wsparcie dla obrony Ukrainy przed agresją rosyjską w ostatnich miesiącach było co prawda wyraźne, ale niedostateczne. Zarówno pomoc militarna dla samej Ukrainy, jak i sankcje wymierzone w Rosję pozostają ograniczone w swoim wymiarze i w swoich skutkach. W konsekwencji terrorystyczna wojna prowadzona przez Moskwę toczy się dalej. Gospodarka rosyjska zmaga się wprawdzie z coraz większymi problemami, ale jak dotąd nadal działa. Na rosyjskim aparacie państwowym i na elicie politycznej sankcje, jak się wydaje, nie zrobiły wielkiego wrażenia.

Syreni śpiew pseudo realizmu

Zachodowi nie udało się zmobilizować dla Ukrainy więcej wsparcia, a jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest błędna ocena geostrategicznego znaczenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, rozpowszechniona w zachodnioeuropejskiej opinii publicznej. Przez wielu obserwatorów wojna jest bowiem postrzegana jako wyzwanie raczej dla bezpieczeństwa Europy Wschodniej niż całego kontynentu. Sympatia dla Ukrainy i potępienie napaści rosyjskiej są, co prawda, ogromne nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej. Także zachodnia opinia publiczna wykazała zaskakująco wiele zainteresowania i współczucia dla zaatakowanego kraju.

Jedna większość zachodnich Europejczyków jest przekonana, że to, co się dzieje w Ukrainie, pozostaje sprawą Ukrainy. Co prawda wojna w taki lub inny sposób wywiera wpływ także na życie mieszkańców Zachodu.  Wielu z nich już odczuwa następstwa inflacji,  upowszechnia się też lęk przed dalszym spadkiem poziomu życia. Tymczasem takie zasadnicze uznanie ogólnoeuropejskich skutków moskiewskiej agresji nie zaowocowało do tej pory zwiększoną pomocą dla Ukrainy ani bardziej zdecydowanymi sankcjami wobec Rosji.

Takie określenie ram dyskursu –  „empatia albo bezpieczeństwo” – utrudnia raczej europejskie i narodowe debaty nad sposobami pohamowania agresji Rosjan.  Czysto emocjonalny z pozoru postulat międzynarodowej solidarności zostaje przeciwstawiony rzekomo racjonalnemu żądaniu uwzględniania własnych interesów narodowych. Pozornie realistyczne argumenty za jakąś „mądrą” strategią Zachodu osłabiają idealistyczne jakoby oczekiwania większej troski o Ukrainę.  Sedno licznych rozważań wokół wojny daje się wciąż streścić następująco: „Oczywiście wspieramy Ukraińców w ich walce o wolność i niepodległość. Ale ostatecznie wszelka polityka ma charakter lokalny. Współczujemy wprawdzie Ukrainie w jej cierpieniach, ale nie są to w końcu nasze cierpienia”.

Wyznaczanie takich linii rozgraniczenia pomiędzy ukraińską obroną własnego kraju a bezpieczeństwem Zachodu prezentowane jest jako działanie nacechowane realizmem i ostrożnością. W rzeczywistości podejście takie to przejaw raczej eskapistycznego niż pragmatycznego widzenia świata. Strategiczna naiwność zachodniego pseudorealizmu nie tylko podkopuje fundamenty normatywne, na których opierają się konsensus polityki wewnętrznej i współpraca międzynarodowa państw zachodnich, lecz wypacza także obraz rzeczywistego geopolitycznego znaczenia Ukrainy dla Europy i świata. Los państwa ukraińskiego i jego obywateli ma dalekosiężne następstwa dla kontynentu europejskiego i globalnego systemu państw.

Każdy miesiąc, w którym Rosja kontynuuje  swe działania wymierzone w byt państwowy Ukrainy, pogłębia zagrożenie porządku światowego. Także „realiści” zatroskani o własne interesy narodowe przyznają, że wszystko to  oznacza godną ubolewania dewaluację prawa międzynarodowego w ogóle oraz europejskiego porządku bezpieczeństwa w szczególności. Mimo to takie negatywne następstwa uważane są często za akceptowalne skutki uboczne częściowego ułagodzenia Rosji. Znacznie gorsza, zgodnie z tą pozornie pragmatyczną kalkulacją, byłaby ponadregionalna eskalacja napięcia między Rosją a Zachodem.

Przerażające widmo wojny atomowej jest rozpowszechnionym argumentem ostatecznym w debacie publicznej wokół europejskiej polityki wschodniej. Wola zapobieżenia apokalipsie –  argumentuje się zwykle – usprawiedliwia w końcu każdą cenę, jaką przyszłoby zapłacić.  Szkody, jakie rosyjski sukces w Ukrainie wyrządziłoby systemowi międzynarodowemu, są co prawda godne ubolewania, ale mimo to je należy uznać za mniej dolegliwe niż alternatywa dalszej konfrontacji militarnej, połączona z ryzykiem eskalacji nuklearnej – oto logika zachodnich pozornych realistów. Rzecznikom ułagodzenia agresora na rękę jest fakt, że to inny naród niż ich własny ma ponieść ofiary, konieczne, by zaspokoić żądania Kremla. Ukraińcy będą musieli się zadowolić ograniczonym wsparciem Zachodu i nadal ponosić główny ciężar następstw wojny.

Takie podejście, realistyczne i uwzględniające rzekomo narodowe interesy bezpieczeństwa, jest nie tylko cyniczne, lecz samo w sobie naznaczone także niekonsekwencją.  I tak konsekwentnemu realizmowi przeczy twierdzenie, że budowanie kontrsojuszy i rozwijanie środków zbrojnego odstraszania Rosji jest w rzeczywistości bezskuteczne. Bez względu na to, jakie wsparcie militarne może jeszcze otrzymać Ukraina – takie założenie przyjmują rzecznicy obłaskawiania agresora – i jakie jeszcze sankcje nałoży na Rosję Zachód, Moskwa i tak  zachowa zdolność dalszej eskalacji.  Rosjanie są jakoby gotowi pogodzić się z najbardziej nawet destrukcyjnymi szkodami w gospodarce, armii i społeczeństwie, ba, gotowi są wręcz zaryzykować w ostateczności integralność własnego państwa. Ale przecież jeśli Rosjanie rzeczywiście zachowują się tak „nierealistycznie” to nasuwa się pytanie: do czego jeszcze może się przydać realizm?

Nadto w wielu takich z pozoru realistycznych dywagacjach niejasna pozostaje nie tylko odpowiedź na pytanie, jakie koszty miałby ponieść Kijów, by zaspokoić apetyt Moskwy, a jakie nie.  Brak w nich również zainteresowania wtórnym ryzykiem i następstwami, jakie zdławienie  przez Rosjan ukraińskiej suwerenności wywołałoby dla innych krajów niż Ukraina i Rosja. O kwestiach tych w debatach publicznych wokół wojny albo nie wspomina się w ogóle, albo porusza się je co najwyżej na marginesie. Gdy stają się już przedmiotem dyskusji, zbywa się je czasem stwierdzeniem, że to kwestie, które można pominąć.

Podkopywanie fundamentów Układu o nierozprzestrzenianiu broni atomowej

Wojna Rosji z Ukrainą i wstrzemięźliwe jak dotąd środki zaradcze, podejmowane przez Zachód, nasuwają szereg zasadniczych pytań dotyczących polityki bezpieczeństwa, które należałoby postawić całej Europie, a może nawet całej ludzkości.  Napaść rosyjska i niezdecydowana czy wręcz zerowa  reakcja członków Rady Bezpieczeństwa  oraz zgromadzenia ogólnego ONZ narusza przede wszystkim logikę międzynarodowych zasad przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni nuklearnej. Wojna rozpoczęła się przed ośmiu i pół laty i przebiega zasadniczo tak, jak przebiega,  ponieważ Rosja dysponuje pokaźnymi zasobami broni masowego rażenia, Ukraina zaś nie posiada żadnych tego rodzaju instrumentów odstraszania.

Gorzej, Moskwa ma nie tylko przewagę nuklearną. Na mocy uznanej przez narody Zjednoczone multilateralnej umowy ma jednoznaczne prawo posiadania swoich ogromnych arsenałów nuklearnych. Układ o nierozprzestrzenianiu broni atomowej z 1968 roku pozwala pięciu krajom świata, w tym Rosji jako prawnej sukcesorce ZSRR, na budowę i składowanie głowic nuklearnych. Wszystkim innym spośród łącznie 191 państw sygnatariuszy tego układu, w tym także Ukrainie, wyraźnie zakazuje on  prac nad własną bronią atomową oraz jej nabywania.

Wojna rosyjsko-ukraińska jest absurdalna tym bardziej, że Ukraina dysponowała niegdyś wielkim arsenałem broni jądrowej, odziedziczonym po ZSRR. Kijów – wraz z Mińskiem i Ałma-Atą – postanowił na początku lat 90. zrezygnować nie tylko ze swoich bomb atomowych, atomowej amunicji i rakiet, lecz także ze wszystkich sowieckich głowic jądrowych oraz z całego nadającego się do zastosowań militarnych materiału rozszczepialnego, znajdującego się w jej posiadaniu. Ukraina, Białoruś i Kazachstan podpisały Układ o nierozprzestrzenianiu broni atomowej jako tak zwane państwa nienuklearne.

W zamian za to każdy z tych krajów otrzymał w 1994 r. od trzech państw- depozytariuszy układu: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rosji, specjalny dokument. Te tak zwane Memoranda Budapeszteńskie zawierały gwarancje bezpieczeństwa Waszyngtonu, Londynu i Moskwy. Wielkie mocarstwa przyrzekały respektować suwerenność i granice owych trzech państw, będących przez krótki czas państwami nuklearnymi, i nie wywierać na nie żadnego nacisku politycznego gospodarczego czy militarnego, jeśli oddadzą one sowieckie zasoby broni nuklearnej. Oba pozostałe państwa nuklearne, będące depozytariuszami Układu – Francja i Chiny, wydały osobne deklaracje rządowe, w których zapowiedziały, że również uszanują  niezależność i integralność Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu, jeśli te staną się krajami wolnymi od broni atomowej.

Najpóźniej od 2014 roku Rosja narusza  w rażący sposób ten ważny z punktu widzenia polityki światowej układ, podpisany przez ambasadora Moskwy przy Narodach Zjednoczonych, Sergieja Ławrowa i złożony w siedzibie ONZ. Rosja karze dziś Ukrainę za jej dobrowolne rozbrojenie nuklearne prawdziwym deszczem dziesiątków tysięcy bomb i rakiet, które niszczą nie tylko cele militarne, lecz także osiedla cywilne i infrastrukturę, każdego dnia zabijając, okaleczając i traumatyzując Ukraińców. Ponadto armia rosyjska terroryzuje okupowane przez siebie obszary ukraińskie. Demonstracyjne podkopanie przez Moskwę logiki zasad nierozprzestrzeniania broni jądrowej winno niepokoić nie tylko Ukraińców, lecz także inne narody.

Niemrawa pomoc dla Ukrainy i spóźnione sankcje nakładane na Rosję przez rzekomo miłujące pokój państwa takie jak: Niemcy, Austria, Holandia przeczą pacyfistycznej motywacji, kryjącej się za tą postawą.  Powszechna w zachodniej Europie powściągliwość we wspieraniu Kijowa wzmaga destrukcyjne dla wiarygodności międzynarodowego systemu bezpieczeństwa następstwa rosyjskiej napaści na Ukrainę. Sprzeczne sygnały, płynące nie tylko z Rosji, lecz także z innych państw posiadających oficjalnie broń atomową, przede wszystkim z Chin, oraz ambiwalencja licznych innych nienuklearnych sygnatariuszy układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej kryją w sobie ryzyko, że zasada nierozprzestrzeniania tej broni przestanie być respektowana.

Kontynuacja handlu z Rosją oraz jedynie niechętne albo wręcz zerowe wsparcie dla Ukrainy sugerują słabszym krajom świata, że w wypadku konfliktu obowiązuje prawo silniejszego. Wniosek, jaki może wyciągnąć z tego wiele narodów pozbawionych parasola nuklearnego, mógłby brzmieć następująco: „Nie możemy polegać ani na prawie międzynarodowym, czy na międzynarodowej wspólnocie, ani na logice układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i zasad respektowanych przez jego inicjatorów. Dlatego sami potrzebujemy bomby”.

Kwestia broni atomowej jako argument w rozważaniach nad możliwością wybuchu  trzeciej wojny światowej odgrywa teraz wielką rolę w europejskiej debacie na temat zachodniego zaangażowania po stronie Ukrainy. Jednak eskalacja nuklearna między NATO a Rosją nie jest wcale jedynym ani najistotniejszym niebezpieczeństwem, jakie niesie ze sobą napaść Moskwy na Ukrainę. Wszechobecny lęk, że odstraszanie nuklearne przestało już działać na Rosję Putina, utrudnia w istocie realną politycznie dyskusję o przyszłości reguł nierozprzestrzeniania broni nuklearnej. Zasadniczy problem zabezpieczenia świata przed dalszą proliferacją tej broni nie wzbudzał w ostatnich 8 latach, od 2014 roku, w kontekście zbrojnej inwazji Rosji wielkiego zainteresowania.

Wielu obserwatorów ostrzega za to wciąż przed jakąś apokaliptyczną wymianą ciosów między obecnymi mocarstwami atomowymi. Zgodnie z logiką tego narratywu eskalacji nuklearnej taka wymiana ciosów musiałaby się przecież zdarzyć już wielokrotnie podczas zimnej wojny. USA i ZSRR dysponowały wówczas znacznie większą liczbą głowic jądrowych niż dziś i zaangażowane były nieustannie w zastępcze wojny między sobą, nigdy wszakże  do tej apokalipsy nie doszło. Działała równowaga strachu. W debacie medialnej możliwość dalszego rozprzestrzenienia broni masowego rażenia jako coraz bardziej prawdopodobnego następstwa przeciągającej się rosyjskiej okupacji części Ukrainy jest natomiast zwykle ignorowana.

Moc obowiązująca układu o nierozprzestrzenianiu broni atomowej będzie zanikać równolegle do agresywnych działań  Rosji, jawnie demonstrującej, że państwo, które grozi użyciem broni jądrowej, może bezkarnie rozszerzać swoje terytorium i terroryzować sąsiednie kraje. Należałoby sądzić, że te destabilizujące dla układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej skutki wojny Rosji z Ukrainą zaniepokoją wielu polityków i dziennikarzy na całym świecie. A jednak te dalekosiężne globalne następstwa agresywnej postawy Moskwy nie zajmują uwagi mediów relacjonujących przebieg wojny.

Ukraińskie elektrownie atomowe

Oczywistym zagrożeniem nuklearnym, zaistniałym w związku z inwazją rosyjską, są cztery wielkie ukraińskie elektrownie atomowe. Już w pierwszych dniach wojny, pod koniec lutego 2022 r. rosyjscy żołnierze, którzy wtargnęli na terytorium Ukrainy z Białorusi, zajęli obiekty zamkniętej elektrowni w Czarnobylu. Propaganda kremlowska wręcz się tym chełpiła. Armia rosyjska rozmieściła część swoich oddziałów na obszarze skażonym w 1986 r. Krótko potem Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zakomunikowała, że utraciła dostęp do informacji o niebezpiecznym materiale radioaktywnym, składowanym w specjalnych obiektach na terenie niegdysiejszej elektrowni. Rząd ukraiński zgłaszał zakłócenia w systemie chłodzenia tego materiału i dopiero wycofanie się oddziałów rosyjskich z Czarnobyla przyniosło rozwiązanie problemu.

Najpóźniej te właśnie dziwne wydarzenia powinny były zaalarmować społeczność międzynarodową albo przynajmniej europejskie media i polityków. Uwagę europejskich środowisk fachowych oraz dyplomatycznych na to zagrożenie bezpieczeństwa, zaistniałe tak blisko granic Unii Europejskiej, powinno było zresztą już osiem lat wcześniej zwrócić kilka fundamentalnych opracowań z dziedziny geografii gospodarczej, poświęconych temu problemowi. Najpóźniej od 2014 r., po moskiewskiej aneksji Krymu i zainicjowaniu przez Kreml pseudowojny domowej w Donbasie, oczywiste stały się zagrożenia nuklearne związane z dalszą rosyjską inwazją w głąb Ukrainy. Każdy obserwator, posiadający elementarną wiedzę na temat wschodnioeuropejskiej geografii przemysłowej mógł w tym momencie zrozumieć, jaka jest stawka obrony terytorium ukraińskiego przed agresją Rosji.

Temat ten już przed laty powinien był stać się pierwszoplanowym, mimo to problem zabezpieczenia ukraińskich elektrowni atomowych przed możliwym wpływem działań wojennych do niedawna ogóle nie był obecny w większości dziennikarskich, wojskowych i urzędowych relacji na temat wojny. A przecież największa siłownia nuklearna Europy – Zaporoska Elektrownia Jądrowa, ze swoimi sześcioma blokami, położona w pobliżu południowoukraińskiego miasta Enerhodar (dosłownie: „dawca energii”), znalazła się w bezpośrednim pobliżu operacji militarnych. Gigantyczna siłownia stała się areną walk rosyjsko-ukraińskich, a film przedstawiający  nocną wymianę ognia między oddziałami obu stron na terenie jednej z największych instalacji nuklearnych świata, nagrany wiosną 2022 r. umieszczono w Internecie.

Od czasu zajęcia Enerhodaru przez Rosjan elektrownia Zaporoska pozostaje pod podwójnym zarządem: z jednej strony – oficerów armii rosyjskiej, z drugiej – inżynierów ukraińskiego przedsiębiorstwa Enerhoatom. Ten konflikt władzy i odpowiedzialności, powstały między dwoma państwami znajdującymi się w stanie wojny, jest dla największej elektrowni jądrowej Europy sytuacją niemożliwą do utrzymania. W ostatnich tygodniach nasila się wrażenie, że Kreml próbuje wykorzystać kwestię bezpieczeństwa materiału rozszczepialnego, znajdującego się w siłowni, jako środek nacisku wobec Zachodu i Ukrainy. Kilka dziwnych incydentów odnotowanych w elektrowni zainscenizował, być może, Kreml, a to w celu pogłębienia niepokoju na Zachodzie i równoczesnego zakłócenia współpracy energetycznej między Unią Europejską a Ukrainą. Bezpieczeństwo ukraińskich elektrowni stało się przedmiotem relacji wojennych w mediach zachodnich z dużym opóźnieniem, bo dopiero latem 2022 r.

Powstają tu bardzo różne zagrożenia, ale nie wszystkie mają związek z elektrownią Zaporoską pod Enerhodarem. Nad inną siłownią atomową w południowej Ukrainie, w  Jużnoukrajinsku, raz po raz przelatywały rakiety rosyjskie, wystrzeliwane w stronę Kijowa z okrętów floty czarnomorskiej albo z Krymu. Dwie kolejne elektrownie znajdujące się w zachodniej Ukrainie, nie były do tej pory celem rosyjskich pocisków, może się to jednak wkrótce zmienić, jeśli możliwe natarcie na zachodnią Ukrainę z terytorium Białorusi sprawi, że także one znajdą się w strefie walk.

Doświadczenia Europy z następstwami katastrofy czarnobylskiej powinny bezpieczeństwo ukraińskich elektrowni jądrowych uczynić w relacjach medialnych oraz  w kręgach politycznych i fachowych tematem ważniejszym niż dotychczas. Należałoby również oczekiwać, że kwestia ta – wyraźniej niż dotychczas – stanie się przedmiotem komunikacji dyplomatycznej Zachodu z Rosją. Zachodni politycy, dyplomaci i eksperci winni, podejmując ten temat podczas oficjalnych i nieoficjalnych rozmów, z naciskiem podkreślać, że niepokój o elektrownie ukraińskie wiąże się wyłącznie z nielegalnymi działaniami Rosji w Ukrainie.

W swojej kampanii medialnej i politycznej, prowadzonej przeciwko Ukrainie Moskwa chciałaby rozgrywać coś w rodzaju karty czarnobylskiej. Propagandyści rosyjscy próbują niedoinformowaną zachodnią opinię publiczną przekonać o tym, że Ukraina, jak już w 1986 r., jest źródłem zagrożenia dla Europy. Takim bałamutnym twierdzeniom należy zdecydowanie przeciwdziałać.

Co się zaś tyczy sposobu, w jaki w Afryce i Azji postrzega się ostatni kryzys zbożowy, to podobna kampania dezinformacyjna Kremla odniosła tam niejaki sukces. Moskwie udało się nie tylko zwykłym obywatelom, lecz także elitom kilku państw afrykańskich i azjatyckich wmówić, że za kryzys żywnościowy z lata tego roku, za brak zboża i innych produktów spożywczych na rynkach światowych odpowiedzialna jest nie Rosja, lecz Ukraina i Zachód.

W tym kontekście można by przypomnieć, że nuklearna katastrofa w Czarnobylu z 1986 r. nie została spowodowana błędami ówczesnego kierownictwa ukraińskiego. Jej przebieg opisuje na przykład profesor Serhij Płochij z Uniwersytetu Harvarda w swojej przełomowej książce „Czarnobyl”. O awarii w Czarnobylu ówczesny Prezes Rady Ministrów Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej został poinformowany nocnym telefonem premiera ZSRR. I to chociaż ukraiński premier znajdował się wtedy w Kijowie, a więc zaledwie około 100 km od Czarnobyla. Radziecki premier, który informował swojego ukraińskiego podwładnego w ukraińskiej stolicy, o tym co dzieje się niedaleko miejsca pobytu tego drugiego, dzwonił do niego z Moskwy, oddalonej od miejsca katastrofy o około 700 km.

Przyczyną tak osobliwie przebiegającej komunikacji było to, że w ZSRR elektrownie atomowe były obiektami strategicznymi i dlatego nie podlegały administracji lokalnej republik radzieckich. Budowa i funkcjonowanie wszystkich radzieckich siłowni jądrowych podlegały bezpośredniej kontroli władz centralnych ZSRR w rosyjskiej stolicy. Ten groteskowy fakt był jedną z anomalii radzieckich, które w 1986 r. doprowadziły do katastrofy czarnobylskiej.

Wnioski

Rosyjska napaść na Ukrainę kryje w sobie jeszcze inne zagrożenia ogólnoeuropejskie i po części także globalne. Rwą się międzynarodowe powiązania handlowe w sektorze spożywczym, energetycznym oraz na rynkach rozmaitych zasobów i dóbr. Obok układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej erozji ulegają także inne międzynarodowe porozumienia i organizacje. Pod znakiem zapytania staje spójność nie tylko regionalnych systemów bezpieczeństwa jak OBWE. W obliczu brutalnego ataku Rosji na Ukrainę pod presją znalazły się także Narody Zjednoczone oraz ich rozmaite organy i agendy. Coraz więcej głosów krytycznych wywołuje Rada Bezpieczeństwa oraz prawo weta jej stałych członków, do których należy także Rosja.  Poszczególne składowe systemu Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych są w celach jawnie ekspansjonistycznych instrumentalizowane przez jednego z ich oficjalnych gwarantów.

Model obecnego porządku światowego zaczyna budzić zasadnicze wątpliwości nie tylko w walczącej Ukrainie. Także inne społeczeństwa, które obawiają się o granice, suwerenność i integralność swoich ojczyzn albo  czują się zagrożone przez Rosję lub inny rewanżystowski kraj, mogą powątpiewać w obecny ład międzynarodowy. Aktywiści, politycy, eksperci i dziennikarze nie tylko w Ukrainie zaczynają dyskutować o tym, czy system zbudowany przez Narody Zjednoczone jest zdolny podtrzymać stabilizację, sprawiedliwość i pokój.

Rosja kontynuuje demontaż europejskiego systemu bezpieczeństwa w szczególności oraz międzynarodowego systemu bezpieczeństwa w ogóle. Kreml wykorzystuje do tego celu formalne i materialne przywileje Rosji jak na przykład szczególne prawa Moskwy w ramach Narodów Zjednoczonych oraz Układu o nierozprzestrzenianiu broni atomowej, czy swoje możliwości kontroli nad arsenałami atomowymi i szlakami handlowymi. Zarazem retoryczna i militarna agresja Rosji wobec Ukrainy trwa bez zmian. Coraz liczniejsze zbrodnie popełniane przez armię rosyjską w Ukrainie wywołują nie tylko oburzenie moralne. Wyraźnie widoczny ludobójczy charakter napaści rosyjskiej na Ukrainę niesie ze sobą dalekosiężne i długoterminowe następstwa. Terrorystyczne działania Kremla podkopują ducha i literę wielu międzynarodowych układów i organizacji, w których Moskwa uczestniczy i które częściowo współtworzyła.

Coraz lepiej widoczna międzynarodowa, a  po części także globalna destrukcyjność działań Rosji winna budzić niepokój nie tylko wschodnich Europejczyków. Toczące się na Zachodzie dyskusje, których oś wyznaczała przeciwstawność empatycznej solidarności z Ukrainą – z jednej strony  – i na pozór racjonalnie uzasadnianych interesów narodowych z drugiej, już od dawna sprawiały wrażenie rozmijających się z rzeczywistością – dziś prowadzą po prostu na manowce.

Politycy zachodni i nie tylko zachodni, dyplomaci i eksperci muszą inaczej rozłożyć akcenty i zmienić ton w swoich komentarzach na temat rosyjskiej napaści. Dotyczy to zarówno ocen działania Rosji, formułowanych w debatach narodowych w ich własnych krajach, jak i stosunku do ich rosyjskich rozmówców. Winni oni mocniej niż dotychczas podkreślać, że te działania są zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy, lecz także dla ich własnych krajów, dla Europy i świata.

Dyplomaci, dziennikarze i eksperci polityczni na całym świecie mogliby, intensywniej niż dotychczas, zwracać uwagę opinii publicznej w swoich krajach na fakt, że awantura rozpętana przez Kreml w Ukrainie ma następstwa, wykraczające poza tragedię Mariupola, Buczy i Izium. Kraje zachodnie i inne muszą przeformułować swoje stanowiska i retorykę wobec Moskwy. Zarówno zachodnia, jak i rosyjska opinia publiczna winna sobie mocniej uświadomić, że tylko całkowite wycofanie się Moskwy z Ukrainy może być zadowalającym rozwiązaniem kryzysu i akceptowalnym ograniczeniem jego niszczycielskich następstw międzynarodowych. Rezultatem takiej przemiany dyskursu w krajach będących partnerami Ukrainy mogłyby być nowe sygnały, działania polityczne oraz porozumienia, których źródłem byłaby szersza i bardziej zdecydowana koalicja państw gotowych ją utworzyć. To z kolei może oznaczać, że Kreml poczuje dostatecznie silny nacisk, co sprawi, że zmieni swoje postępowanie w Ukrainie, a w przyszłych negocjacjach z Kijowem będzie się zachowywał bardziej konstruktywnie.

 

Andreas Umland

Andreas Umland

Dr Andreas Umland studiował nauki polityczne i historię w Berlinie, Oxfordzie, w Stanford i Cambridge. Od 2010 roku jest wykładowcą na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Kijowsko-Mohylańskiej (NaUKMA), a od 2021 roku analitykiem Sztokholmskiego Centrum Studiów nad Europą Wschodnią (SCEEUS) Szwedzkiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (UI).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The shortcode is missing a valid Donation Form ID attribute.

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.